You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

เกี่ยวกับเรา

ความเป็นมา

      เกิดจากการรวมตัวกันของสถาปนิกและวิศวกรที่มีแนวคิดเดียวกัน ที่ตระหนักถึงมาตรฐาน ความปลอดภัยของผู้ใช้บ้าน อาคาร และ คิดว่าจะสามารถนำความรู้ ความสามารถ จากประสบการณ์ในการทำงานในวงการก่อสร้าง พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ มายกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของบ้านพักอาศัย อาคาร โดยผ่านการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม วิชาชีพวิศวกรรมและผู้ตรวจสอบอาคาร ที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการ ขับเคลื่อนให้ทุกภาคส่วนเล็งเห็นความสำคัญในการออกแบบ ตรวจสอบ รับรอง ดูแลรักษา ซ่อมบำรุงอาคาร ที่สอดคล้องกับกฎหมาย ตามที่กฎกระทรวงกำหนดให้มีการตรวจสอบ ใน 6 หัวข้อหลัก ดังนี้

  • 1.  ความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร
    2. ความปลอดภัยของผู้อยู่อาศัยหรือผู้เข้าไปใช้อาคาร
    3. การป้องกันและระงับอัคคีภัยภายในอาคาร
  • 4. การสาธารณสุขและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม เช่น การถ่ายเทภายในอากาศ การกำหนดให้น้ำทิ้งหรือน้ำ เสียจากอาคารต้องผ่านระบบบำบัดให้เป็นน้ำสะอาด ก่อนระบายลงสู่ทางระบายน้ำสาธารณะ เป็นต้น
  • 5. การอำนวยความสะดวกแก่การจราจร เช่นกำหนดให้อาคารบางชนิดต้องจัดให้มีที่จอดรถยนต์ เพื่อไม่ให้รถยนต์ต้องจอดริมถนนซึ่งอาจทำให้กีดขวางการจราจร เป็นต้น
  • 6. การสถาปัตยกรรม ความสวยงาม ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

เกี่ยวกับเรา

เราคือทีมงานวิศวกร สถาปนิกและผู้ตรวจสอบอาคาร ซึ่งมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทนิติบุคคล จากสภาวิศวกร เลขทะเบียน น.ต.1868/64 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม ประเภทนิติบุคคล จากสภาสถาปนิก เลขทะเบียน น.036-65 และมีหนังสือรับรองผู้ตรวจสอบอาคาร ประเภทนิติบุคคล จากกรมโยธาธิการและผังเมืองเลขที่ น.0329/2564 เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจในมาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพงานสถาปัตยกรรม วิศวกรรม ทุกขนาด ทุกประเภท โดยทีมงาน วุฒิวิศวกรโยธา สามัญวิศวกรโยธา สามัญวิศวกรสิ่งแวดล้อม สามัญอุตสาหการ สามัญวิศวกรไฟฟ้า สามัญวิศวกรเครื่องกล สามัญสถาปนิก วุฒิสถาปนิกและผู้ตรวจสอบอาคาร

มีครบวงจร

รับบริการงานเกี่ยวกับธุรกิจ ก่อสร้าง อสังหาริมทรัพย์ ครบวงจร จบในที่เดียว

โครงสร้างบริษัท